ANBI-status

ANBI-status

De vereniging Huntington KennisNet Nederland heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling betreft. De borging zorgt ervoor dat eventuele giften belastingtechnisch zo effectief mogelijk terechtkomen.

De vereniging Huntington KennisNet Nederland heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling betreft. De borging zorgt ervoor dat eventuele giften belastingtechnisch zo effectief mogelijk terechtkomen.

Een ANBI moet zich vrijwel compleet richten op het algemeen belang. Ze mag geen winst maken en moet voldoen aan integriteitscriteria. Kosten en bestedingen moeten in evenwicht zijn. Ook moet een ANBI op zijn website een aantal vaste gegevens publiceren.

Afbeelding
logo ANBI

Op deze pagina vindt u de documenten die relevant zijn voor de ANBI-status van het Huntington KennisNet Nederland.

ANBI-publicatieverplichtingen

Statutaire naamHuntington KennisNet Nederland

RSIN: 861075687

PostadresHuntington KennisNet Nederland, Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk

Het standaardformulier publicatieplicht is hier te vinden.

Doelstelling volgens de regelgeving:

 1. De Vereniging heeft ten doel het ontwikkelen en delen van kennis en expertise over de ziekte van Huntington en is mede opgericht als kenniscentrum binnen het doelgroepnetwerk met als doel de levensomstandigheden van mensen met de ziekte van Huntington en hun families te verbeteren en is een bijdrage te leveren aan onderzoek gericht op het ontwikkelen van kennis over de ziekte en het voorkomen en/of behandelen van de ziekte*
 2. Ter verwezenlijking van haar doel zal de Vereniging onder meer de volgende functies uitoefenen*:
  a. het zijn van doelgroep expertise netwerk op het gebied van de ziekte van Huntington, in welke functie de Vereniging onder andere zal zorgdragen voor:
  i. het opstellen van een ontwikkelplan (inclusief onderzoeksagenda) waarin de doelen van de Vereniging voor een periode van vier jaar zijn vastgelegd;
  ii. het vaststellen van beleid ten behoeve van cliëntenparticipatie;
  iii. het faciliteren van een open en transparante samenwerking tussen de leden, de vereniging en overige relevante partijen in het veld;
  iv. het delen van visitatierapporten en daarmee verband houdende relevante informatie met het LVHC-Netwerk;
  b. het zijn van kenniscentrum op de ziekte van Huntington, in welke functie de vereniging onder andere zal zorgdragen voor:
  i. het bundelen en wegen van kennis en innovaties over de doelgroep en deze praktisch toepasbaar maken om zo bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van zorg en behandeling;
  ii. het agenderen van inhoudelijke beleidsthema’s;
  iii. het ontwikkelen van kennis, stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie;
  iv. het verbreden en verdiepen van vakkennis van zorgprofessionals door het ontwikkelen en aanbieden van scholing op basis van de meeste actuele kennis en nieuwe inzichten, waaronder technologische innovaties.
 3. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.*

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit:

 • Mevrouw Mireille de Wee - voorzitter
 • De heer Marc Janssen - penningmeester
 • De heer Martin Kirchner - lid
 • De heer Dirk Lauterbach - lid (Vereniging van Huntington)
 • De heer Raymund Roos - lid (namens de specialisten)
   

Beloningsbeleid bestuurders:
Bestuursleden ontvangen geen loon voor de werkzaamheden maar onkosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.*

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

*Zoals opgenomen in onze oprichtingsstatuten en eerste wijziging van de statuten.

Type
Doelgroep
Thema
Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Zorgprogramma: zeer intensieve zorg en behandeling

Bekijk kennisproduct

Over complete, goed afgestemde en persoonsgerichte Huntingzorg zijn er afspraken gemaakt. Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg: waaruit bestaat de zorg, hoe ziet de zorgplanning eruit, in welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners?

 

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Zorgprogramma: polikliniek voor diagnostiek en behandeling

Bekijk het kennisproduct

Over complete, goed afgestemde en persoonsgerichte Huntingzorg zijn er afspraken gemaakt. Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg: waaruit bestaat de zorg, hoe ziet de zorgplanning eruit, in welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners?

 

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Richtlijn Walking and walking aids

Er zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld door het European Huntington's Disease Network (EHDN) voor fysiotherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. 

Bekijk dit kennisproduct

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Richtlijn Moving and handling

Er zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld door het European Huntington's Disease Network (EHDN) voor fysiotherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. Bekijk het kennisproduct

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Richtlijn Footwear and orthotics

Er zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld door het European Huntington's Disease Network (EHDN) voor fysiotherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. Bekijk het kennisproduct

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Richtlijn Physical activity and exercise

Er zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld door het European Huntington's Disease Network (EHDN) voor fysiotherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. Bekijk het kennisproduct

Afbeelding
Twee vrouwen zetten een geel bordje in een plantbak

Moreel Beraad volgens de dilemmamethode

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit het werk bespreken. Dit gaat gestructureerd, aan de hand van een methode, begeleid door een gecertificeerde gespreksleider. Bekijk kennisproduct

Afbeelding
Richtlijn

Richtlijn klinische fysiotherapie

Er zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld door het European Huntington's Disease Network (EHDN) voor fysiotherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. Bijvoorbeeld over bewegen en loophulpmiddelen. Richtlijn klinische fysiotherapie

Thema
Locaties
Afbeelding
Kennisdelen

Factsheet ondersteuning van naasten

Moreel beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit het werk bespreken. Dit gaat gestructureerd, aan de hand van een methode, begeleid door een gecertificeerde gespreksleider. Moreel beraad

HDMRI: IJzerstapeling en ontstekingsreacties

Bij dit onderzoek kijkt LUMC naar verbanden tussen ijzerstapeling en ontstekingsreacties in de hersenen

Ultra HIGH-D studie

Bij dit onderzoek kijkt LUMC naar verbanden tussen ijzerstapeling en ontstekingsreacties in de hersenen

HD-JUNIOR: Kinder- en jeugdvorm van de ziekte van Huntington

Bij dit onderzoek kijkt LUMC naar verbanden tussen ijzerstapeling en ontstekingsreacties in de hersenen

HDMRI: IJzerstapeling en ontstekingsreacties in de hersenen

Bij dit onderzoek kijkt LUMC naar verbanden tussen ijzerstapeling en ontstekingsreacties in de hersenen

Aanbieder
Type
Afbeelding
Kennisdelen

Moreel beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit het werk bespreken. Dit gaat gestructureerd, aan de hand van een methode, begeleid door een gecertificeerde gespreksleider.

bekijk scholing

Afbeelding
Kennisdelen

Basisles ziekte van Huntington

In deze training leer je de algemene kennis over de ziekte van Huntington:

 • erfelijkheid, testen en uiterlijke kenmerken
 • beschadiging in de hersenen, motoriek, cognitie en gedrag.
 • het effect van verbale- en non-verbale communicatie

bekijk scholing

Afbeelding
Kennisdelen

Huntington en communicatie

Leerdoel van de scholing

In deze in company training krijgen zorgmedewerkers die werken met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis of ambulant handvatten om effectief te communiceren met bewoners en cliënten ambulant.

bekijk scholing

Afbeelding
Een meneer zit op een stoel terwijl een andere persoon naar een magazine kijkt - Uitgesneden

Coronavirus: hoe om te gaan met stress

De folder 'Het coronavirus en de ziekte van Huntington: hoe om te gaan met stress' (pdf) geeft informatie over de risico's van het coronavirus voor huntingtonpatiënten. Verder bevat de folder informatie over het herkennen van en omgaan met stress, tips om fit te blijven in deze periode en tips voor parnters en/of mantelzorgers.  

Bekijk de folder

19.30-21.30

Huntingtoncafé DNA

09:00 - 17:00

European Huntington's Disease Network (EHDN) en Enroll-HD 2024 

09:00 - 17:00

Save the date 2024 | Landelijke Netwerkdag HKNN

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie

Nederlands Instituut van Psychologen

Intercollegiaal overleg fysiotherapie

Ergotherapie Nederland

Vakgroep Geestelijk Verzorgers